Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-693061 โทรสาร 054-693111 e-mail ngoblocal@hotmail.com  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 ผู้บริหาร
 สภาเทศบาลตำบลงอบ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 มติ ก.ท.จ.น่าน
 แผนอัตรากำลัง
 คำสั่งการบริหารงานบุคคล
 การสรรหาบุคลากร
 ประกาศงานบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.228.220.31    
 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
   
 
 
 
 
[ 27-05-2563] ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายไ ...   doc120200527030645.pdf 
[ 22-05-2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอ ...   doc120200522033055.pdf 
[ 22-04-2563] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   doc120200422063523.pdf 
[ 28-02-2563] กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล  
[ 17-02-2563] ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   ประกาศ 
 
 
 
[ 23-06-2563] ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ   doc120200623064024.pdf 
[ 19-06-2563] ขอเชิญชวนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลงอบร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบวัดการรับรุ้ของ ...   doc120200619022001.jpg 
[ 29-05-2563] ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ “คัดแยกขยะก่อนทิ้ง”   doc120200529045712.pdf 
[ 01-04-2563] รายงาน สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2563   รายงาน สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2563 
[ 18-03-2563] รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
 
 
 
 
[ 13-04-2563] ประกาศราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปางแก-บ้านมณีพฤกษ์ ...   doc120200413085724.pdf 
[ 26-03-2563] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงอบกลาง หมู่ที่ 9   เอกสารโครงการ 
[ 18-03-2563] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)สายอ่างเก็บน้ำงอบ หมู่ที่ 5   ไฟล์เอกสาร 
[ 06-01-2563] ประกาศสอบราคาจ้างเหมา   ไฟล์เอกสาร 
[ 21-11-2562] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงอบใต้ หมู่ที่ 8   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 08-05-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาเหล่า)หมู่ที่ 10 บ ...   doc120200508031851.pdf 
[ 28-04-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดมีไหล่ทาง)สายบนตลาด หมู่ ...   doc120200428084616.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลงอบ
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
 
 
  [ 03-08-2563 ]การกำหนดรหัสบัญชีย่อยในการเบิกจ่ายเงินจากคลังเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
  [ 03-08-2563 ]การเรียกผู้สอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7
  [ 03-08-2563 ]การพิจารณาและการลงโทษทางวินัยกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลเรื่องที่ถูกลงโทษทางวินัยแล้ว
  [ 31-07-2563 ]ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติระยะที่ 2 พ.ศ.2564 - 2570 และแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่สาม พ.ศ.2565 - 2570 
  [ 31-07-2563 ]หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยแร่ พ.ศ.2563
 
 
 
  [ 31-07-2563 ]การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
  [ 31-07-2563 ]ขอความร่วมมือขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID-19
  [ 31-07-2563 ]การดำเนินการโครงการประกวดแข่งขันและคัดเลือกความสามารถของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประเทศ (แจ้ง อ.บ่อเกลือ) 
  [ 31-07-2563 ]การสมัครขอรับทุนการศึกษา "ปันฝันเด็กน่าน" (แจ้ง สถอ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
  [ 31-07-2563 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการรับรองข้อมูลผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 10
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 10
เทศบาลตำบลงอบ และกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ ได้ดำเนินการจัดทำ MOU ตามโครงการ “บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลงอบ และกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ ได้ดำเนินการจัดทำ MOU ตามโครงการ “บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
กิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
 
ประชุมคณะกรรมการ​บริหาร​โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน​ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ประชุมคณะกรรมการ​บริหาร​โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน​ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
กิจกรรมปลูก​ต้นไม้​เฉลิม​พระ​เกียรติ ​
กิจกรรมปลูก​ต้นไม้​เฉลิม​พระ​เกียรติ ​"จิต​อาสา​รักษ์​สิ่ง​แวดล้อม"
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว บ้านทุ่งสุน
แหล่งท่องเที่ยว บ้านทุ่งสุน
 
แหล่งท่องเที่ยว บ้านมณีพฤกษ์
แหล่งท่องเที่ยว บ้านมณีพฤกษ์
 
แหล่งท่องเที่ยว บ้านหวยสะแตง
แหล่งท่องเที่ยว บ้านหวยสะแตง
 
ผ้าทอลายน้ำไหล,ส้มสีทอง
ผ้าทอลายน้ำไหล,ส้มสีทอง
 
 
โทรศัพท์ 054-693061 , โทรสาร 054-693111 , e-mail ngoblocal@hotmail.com


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล.