Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-693061 โทรสาร 054-693111 e-mail ngoblocal@hotmail.com  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 
 
 ผู้บริหาร
 สภาเทศบาลตำบลงอบ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 มติ ก.ท.จ.น่าน
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.231.220.225    
 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
   
 
 
 
 
[ 27-05-2563] ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายไ ...   doc120200527030645.pdf 
[ 22-05-2563] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอ ...   doc120200522033055.pdf 
[ 22-04-2563] ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป   doc120200422063523.pdf 
[ 28-02-2563] กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล  
[ 17-02-2563] ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   ประกาศ 
 
 
 
[ 29-05-2563] ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ “คัดแยกขยะก่อนทิ้ง”   doc120200529045712.pdf 
[ 01-04-2563] รายงาน สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2563   รายงาน สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2563 
[ 18-03-2563] รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 
[ 18-02-2563] รายงานสขร.ประจำเดือนมกราคม 2563   doc120200218045652.pdf 
[ 27-01-2563] รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส ...   รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) 
 
 
 
 
[ 13-04-2563] ประกาศราคาจ้างซ่อมสร้างผิวจราจรชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปางแก-บ้านมณีพฤกษ์ ...   doc120200413085724.pdf 
[ 26-03-2563] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงอบกลาง หมู่ที่ 9   เอกสารโครงการ 
[ 18-03-2563] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดไม่มีไหล่ทาง)สายอ่างเก็บน้ำงอบ หมู่ที่ 5   ไฟล์เอกสาร 
[ 06-01-2563] ประกาศสอบราคาจ้างเหมา   ไฟล์เอกสาร 
[ 21-11-2562] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านงอบใต้ หมู่ที่ 8   ไฟล์เอกสาร 
 
 
 
[ 08-05-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างลำเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายนาเหล่า)หมู่ที่ 10 บ ...   doc120200508031851.pdf 
[ 28-04-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ชนิดมีไหล่ทาง)สายบนตลาด หมู่ ...   doc120200428084616.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลงอบ
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 
 
 
  [ 05-06-2563 ]การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 05-06-2563 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามรายการที่นำมาจัดทำร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 05-06-2563 ]แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน 
  [ 05-06-2563 ]แผนปฏิบัติการการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2562-2563 
  [ 05-06-2563 ]ขอส่งแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19
 
 
 
  [ 05-06-2563 ]การสำรวจปริมาณขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 05-06-2563 ]ขอความร่วมมืออปท.ที่มีรร.ในสังกัดรายงานยืนยันข้อมูลงปม.ด้านบุคลากรประจำปีงปม. พ.ศ. 2563 เพื่อเป็นฐานในการจัดสรรงปม.ไตรมาสที่ 4
  [ 04-06-2563 ]แนวทางการรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันเสนอราคาและหลักประกันสัญญาฯ 
  [ 04-06-2563 ]แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม 
  [ 04-06-2563 ]ขอเชิญชวนเด็กและเยาวชนร่วมส่งผลงาน บทความ/เรียงความ หัวข้อ"วัฒนธรรมการใช้ชีวิตร่วมกับ COVID-19 " (แจ้ง อ.เวียงสา อบจ.น่าน และ ทม.น่าน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม​จิตรอาสา
กิจกรรม​จิตรอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ(ทำแชมพู,ครีมนวด,น้ำยาล้างจานและสบู่ กลุ่มสตรี หมู่ที่4 บ้านทุ่งสุน
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ(ทำแชมพู,ครีมนวด,น้ำยาล้างจานและสบู่ กลุ่มสตรี หมู่ที่4 บ้านทุ่งสุน
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ  ออกมอบวัสดุช่วยเหลือประชาชน บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ ออกมอบวัสดุช่วยเหลือประชาชน บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
 
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563
อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ​ (การทำขนม)​ กลุ่มสตรีบ้านงอบศาลา​ หมู่ที่​ 1​
อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ​ (การทำขนม)​ กลุ่มสตรีบ้านงอบศาลา​ หมู่ที่​ 1​
เทศบาลตำบลงอบ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลงอบ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว บ้านทุ่งสุน
แหล่งท่องเที่ยว บ้านทุ่งสุน
 
แหล่งท่องเที่ยว บ้านมณีพฤกษ์
แหล่งท่องเที่ยว บ้านมณีพฤกษ์
 
แหล่งท่องเที่ยว บ้านหวยสะแตง
แหล่งท่องเที่ยว บ้านหวยสะแตง
 
ผ้าทอลายน้ำไหล,ส้มสีทอง
ผ้าทอลายน้ำไหล,ส้มสีทอง
 
 
โทรศัพท์ 054-693061 , โทรสาร 054-693111 , e-mail ngoblocal@hotmail.com


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล.