ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-693061 โทรสาร 054-693111 e-mail ngoblocal@hotmail.com  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 ผู้บริหาร
 สภาเทศบาลตำบลงอบ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 มติ ก.ท.จ.น่าน
 แผนอัตรากำลัง
 คำสั่งการบริหารงานบุคคล
 การสรรหาบุคลากร
 ประกาศงานบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.234.223.227    
 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
______________________________________________________________________________________________
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลงอบ ดำเนินการมอบตู้รวบรวมขยะอันตราย แบบมีหลังคา
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลงอบ ดำเนินการมอบตู้รวบรวมขยะอันตราย แบบมีหลังคา 
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลงอบ จัดประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2
วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลงอบ จัดประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ครั้งที่ 2 
วันที่​ 21​ มกราคม​ 2564​ งานสิ่งแวดล้อม เทศบาล​ตำบลงอบ​ ได้ดำเนินการประเมินการประกวดครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะที่ต้นทาง​ ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง​ ชุดที่​ 3̴
วันที่​ 21​ มกราคม​ 2564​ งานสิ่งแวดล้อม เทศบาล​ตำบลงอบ​ ได้ดำเนินการประเมินการประกวดครัวเรือนต้นแบบคัดแยกขยะที่ต้นทาง​ ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง​ ชุดที่​ 3̴ 
เทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3
เทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 3 
เมือวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ท่านสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปฐมนิเทศ) งานศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำน่าน ตำบ
เมือวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ท่านสุจิโรจน์ คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปฐมนิเทศ) งานศึกษาความเหมาะสม และสำรวจ-ออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำน่าน ตำบ 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลงอบ จัดกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลงอบ จัดกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากขยะทั่วไป ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (ลำปาง) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
กิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
กิจกรรมเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะบริหารโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ชุดที่ 3 
เทศบาลตำบลงอบ จัดประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
เทศบาลตำบลงอบ จัดประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (อบรมการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลเบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลงอบ และพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลงอบ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร (อบรมการดำเนินการทางวินัยของพนักงานเทศบาลเบื้องต้น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลตำบลงอบ และพนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลงอบ 
เทศบาลตำบลงอบ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน จังหวัดน่าน
เทศบาลตำบลงอบ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน จังหวัดน่าน 
เทศบาลตำบลงอบ เข้าร่วมประกาศ
เทศบาลตำบลงอบ เข้าร่วมประกาศ "น่าน" ถนนสะอาดปราศจากขยะ จังหวัดแรกของประเทศไทย 
เทศบาลตำบลงอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
เทศบาลตำบลงอบ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
การประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ศึกษาความหมาะสม และสำรวจ - ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำน่าน ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
การประชุมประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ศึกษาความหมาะสม และสำรวจ - ออกแบบรายละเอียด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่น้ำน่าน ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
โครงการตำบลงอบเข้มแข็งไร้ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563
โครงการตำบลงอบเข้มแข็งไร้ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อช่วยกันจัดเก็บพลาสติก โฟม กล่องนม และขยะทั่วไป
กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อช่วยกันจัดเก็บพลาสติก โฟม กล่องนม และขยะทั่วไป 
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 10
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการลที่ 10 
เทศบาลตำบลงอบ และกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  ไชยชนะ ได้ดำเนินการจัดทำ MOU ตามโครงการ “บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลงอบ และกองร้อยทหารพรานที่ 3206 ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ ได้ดำเนินการจัดทำ MOU ตามโครงการ “บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
กิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 
ประชุมคณะกรรมการ​บริหาร​โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน​ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
ประชุมคณะกรรมการ​บริหาร​โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน​ในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
กิจกรรมปลูก​ต้นไม้​เฉลิม​พระ​เกียรติ ​
กิจกรรมปลูก​ต้นไม้​เฉลิม​พระ​เกียรติ ​"จิต​อาสา​รักษ์​สิ่ง​แวดล้อม" 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง 
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563
รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
เทศบาลตำบลงอบสนับสนุนสเปรย์ทำความสะอาดมือ Hand Cleaner และหน้ากากอนามัย สำหรับใชัป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เทศบาลตำบลงอบสนับสนุนสเปรย์ทำความสะอาดมือ Hand Cleaner และหน้ากากอนามัย สำหรับใชัป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 1
โครงการพัฒนาระบบปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชน กิจกรรมการป้องกันการใช้ความรุนแรงในการเลี้ยงดูเด็ก ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การขับเคลื่อนตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ” ระหว่าง เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับ ผู้นำชุมชนจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ “การขับเคลื่อนตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ” ระหว่าง เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
เทศบาลตำบลงอบจัดทำแผนชุมชนตำบลงอบ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​  ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลงอบ
เทศบาลตำบลงอบจัดทำแผนชุมชนตำบลงอบ ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2563​ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลงอบ 
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง (การเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารายางก้อนถ้วยแห้ง) ตำบลงอบ ประจำปี 2563
โครงการฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยาง (การเพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารายางก้อนถ้วยแห้ง) ตำบลงอบ ประจำปี 2563 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผุ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ 
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการรณรงค์ ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับวัดศรีดอนชัย ได้จัดทำตาข่าย​สำหรับจัดการขยะอินทรีย์​ (เศษใบไม้ต่างๆ ,เศษกิ่งไม้)​ ภายในวัด
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับวัดศรีดอนชัย ได้จัดทำตาข่าย​สำหรับจัดการขยะอินทรีย์​ (เศษใบไม้ต่างๆ ,เศษกิ่งไม้)​ ภายในวัด 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓
การประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๓ 
กิจกรรม​จิตรอาสา
กิจกรรม​จิตรอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" 
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ(ทำแชมพู,ครีมนวด,น้ำยาล้างจานและสบู่ กลุ่มสตรี หมู่ที่4 บ้านทุ่งสุน
โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ(ทำแชมพู,ครีมนวด,น้ำยาล้างจานและสบู่ กลุ่มสตรี หมู่ที่4 บ้านทุ่งสุน 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ  ออกมอบวัสดุช่วยเหลือประชาชน บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ ออกมอบวัสดุช่วยเหลือประชาชน บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 
อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ​ (การทำขนม)​ กลุ่มสตรีบ้านงอบศาลา​ หมู่ที่​ 1​
อบรมโครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ​ (การทำขนม)​ กลุ่มสตรีบ้านงอบศาลา​ หมู่ที่​ 1​ 
เทศบาลตำบลงอบ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
เทศบาลตำบลงอบ เข้าร่วมกิจกรรมหน่วยบริการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 
กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี 2563 
เทศบาลตำบลงอบจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เทศบาลตำบลงอบจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
นายอำเภอทุ่งช้างตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลงอบ
นายอำเภอทุ่งช้างตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลงอบ 
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
กิจกรรม Big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะตามถนนสายหลักและถนนสายรอง ครั้งที่ 3
กิจกรรม Big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะตามถนนสายหลักและถนนสายรอง ครั้งที่ 3  
กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
คณะกรรมการประเมินตลาดสดเทศบาลระดับอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตลาดเทศบาลตำบลงอบ
คณะกรรมการประเมินตลาดสดเทศบาลระดับอำเภอ ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตลาดเทศบาลตำบลงอบ 
เปิดส่งมอบกิจกรรมอาสาพัฒนา สร้างฝายมีชีวิตลำห้วยน้ำงอบ
เปิดส่งมอบกิจกรรมอาสาพัฒนา สร้างฝายมีชีวิตลำห้วยน้ำงอบ 
กิจกรรม “Big Cleaning Day” ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ
กิจกรรม “Big Cleaning Day” ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ 
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563
โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 
กิจกรรมอาสาพัฒนา สร้างฝายมีชีวิตลำห้วยน้ำงอบ ณ สถานที่สร้างฝายลำห้วยน้ำงอบ หมู่ที่ 5 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
กิจกรรมอาสาพัฒนา สร้างฝายมีชีวิตลำห้วยน้ำงอบ ณ สถานที่สร้างฝายลำห้วยน้ำงอบ หมู่ที่ 5 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 
โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ ครั้งที่ 1
โครงการถนนสะอาดเมืองน่านปราศจากขยะ ครั้งที่ 1 
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันทหารผ่านศึก”
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันทหารผ่านศึก” 
โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ
โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ 
งานประเพณีไตลื้อและชนเผ่า ประจำปี 2562
งานประเพณีไตลื้อและชนเผ่า ประจำปี 2562 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  
เทศบาลตำบลงอบได้จัดงานเวทีประชาคมตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เทศบาลตำบลงอบได้จัดงานเวทีประชาคมตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะและถนนสองข้างทาง เป็นการสร้างจิตสำนึกและสร้างกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติ
เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะและถนนสองข้างทาง เป็นการสร้างจิตสำนึกและสร้างกระแสการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-693061 , โทรสาร 054-693111 , e-mail ngoblocal@hotmail.com


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล.