ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-693061 โทรสาร 054-693111 e-mail ngoblocal@hotmail.com  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 ผู้บริหาร
 สภาเทศบาลตำบลงอบ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 มติ ก.ท.จ.น่าน
 แผนอัตรากำลัง
 คำสั่งการบริหารงานบุคคล
 การสรรหาบุคลากร
 ประกาศงานบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  34.234.223.227    
 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
สภาพทางสังคม
______________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

1 การศึกษา

1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

1.1 โรงเรียนบ้านน้ำลาด จำนวนนักเรียน 50 คน

1.2 โรงเรียนเพียงหลวง 7 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

จำนวนนักเรียน 48 คน

2. โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

2.1 โรงเรียนมณีพฤกษ์ จำนวนนักเรียน 282 คน

2.2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) จำนวนนักเรียน 124 คน

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลงอบ จำนวนเด็กเล็ก 34 คน

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมณีพฤกษ์ จำนวนเด็กเล็ก 65 คน

2 สาธารณสุข

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบลงอบ ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

2. สถานบริการสาธารณสุขชุมชน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

2.1 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านห้วยสะแตง ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดน่าน

2.2 สถานบริการสาธารณสุขชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง

จังหวัดน่าน

3. อาสาสมัครสาธารณชุมชุมชนประจำหมู่บ้าน จำนวน 117 คน

3 อาชญากรรม

ในห้วงวันที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 พบการกระทำผิด โดยทำให้เกิดความเดือดร้อน เสียหาย ต่อทรัพย์สิน จำนวน 8 คดี (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรงอบ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

4 ยาเสพติด

ในห้วงวันที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562 พบการกระทำผิด คดียาเสพติด จำนวน 14 คดี (ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรงอบ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)

5 การสังคมสงเคราะห์

ผู้สูงอายุที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 804 คน

ผู้พิการที่ได้รับได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 204 คน

ผู้ติดเชื้อเอดส์ที่ได้รับได้รับสวัสดิการ จำนวน 17 คน

ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 20 คน

 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-693061 , โทรสาร 054-693111 , e-mail ngoblocal@hotmail.com


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล.