Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-693061 โทรสาร 054-693111 e-mail ngoblocal@hotmail.com  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 ผู้บริหาร
 สภาเทศบาลตำบลงอบ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 มติ ก.ท.จ.น่าน
 แผนอัตรากำลัง
 คำสั่งการบริหารงานบุคคล
 การสรรหาบุคลากร
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.232.188.89    
 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
เธ›เธฃเธฐเธเธฒเธจ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้  doc120200527030645.pdf   27-05-2563  10  14
2   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ  doc120200522033055.pdf   22-05-2563  20  7
3   ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป  doc120200422063523.pdf   22-04-2563  19  20
4   กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะบุคคล    28-02-2563  39  5
5   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ   17-02-2563  18  0
6   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   11-02-2563  2  2
7   รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลงอบ  doc120200127071504.jpg doc220200127071504.jpg   27-01-2563  24  5
8   ประกาศรายงานผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)และการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลปผนพัฒนาเทศบาลตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  doc120200701090450.pdf   25-12-2562  2  0
9   ประกาศยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  doc120200624084441.jpg   20-12-2562  0  3
10   ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ ระเบียบวาระการประชุม   15-11-2562  0  0
11   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   15-11-2562  0  0
12   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกาศ ระเบียบวาระการประชุม   29-10-2562  0  0
13   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   21-10-2562  0  0
14   ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ ระเบียบวาระการประชุม   21-10-2562  0  0
15   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ ระเบียบวาระการประชุม   27-09-2562  0  0
16   ประกาศประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ ระเบียบวาระการประชุม   23-09-2562  0  0
17   ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   23-09-2562  0  0
18   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   18-09-2562  0  1
19   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกาศ ระเบียบวาระการประชุม   18-09-2562  0  1
20   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   23-08-2562  0  0
21   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒  ประกาศ   23-08-2562  0  0
22   ประกาศประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ   09-08-2562  0  0
23   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   09-08-2562  0  0
24   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ   25-07-2562  0  0
25   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   25-07-2562  0  0
26   ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ   17-05-2562  0  0
27   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   17-05-2562  0  1
28   ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ   03-05-2562  0  0
29   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   03-05-2562  1  0
30   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ   07-02-2562  1  0
31   ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ประกาศ   30-01-2562  0  1
32   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมรับฟังการประชุม ระเบียบวาระการประชุม   30-01-2562  0  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-693061 , โทรสาร 054-693111 , e-mail ngoblocal@hotmail.com


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล.