ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-693061 โทรสาร 054-693111 e-mail ngoblocal@hotmail.com  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 ผู้บริหาร
 สภาเทศบาลตำบลงอบ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แนะนำการชำระภาษี
 ไลน์กลุ่มข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลงอบ
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 มติ ก.ท.จ.น่าน
 แผนอัตรากำลัง
 คำสั่งการบริหารงานบุคคล
 การสรรหาบุคลากร
 ประกาศงานบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.20.246    
 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
เธ‚เนˆเธฒเธงเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒ
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลงอบและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ  ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลงอบ ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ   04-02-2564  17  22
2   มาตราการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อำเภอทุ่งช้าง  doc120201204093744.jpg doc220201204093744.jpg doc320201204093744.jpg   04-12-2563  6  5
3   ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ  doc120200623064024.pdf   23-06-2563  18  7
4   ขอเชิญชวนผู้รับบริการจากเทศบาลตำบลงอบร่วมแสดงความคิดเห็นและตอบแบบวัดการรับรุ้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  doc120200619022001.jpg   19-06-2563  12  2
5   ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ “คัดแยกขยะก่อนทิ้ง”  doc120200529045712.pdf   29-05-2563  50  6
6   รายงาน สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2563  รายงาน สขร.ประจำเดือนมีนาคม 2563   01-04-2563  52  18
7   รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  รายงาน สขร.ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563   18-03-2563  20  17
8   รายงานสขร.ประจำเดือนมกราคม 2563  doc120200218045652.pdf   18-02-2563  65  7
9   รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)  รายงานการจัดทำประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)   27-01-2563  54  18
10   รายงานสขร.ประจำเดือนธันวาคม 2562  รายงานสขร.ประจำเดือนธันวาคม 2562   17-01-2563  55  13
11   รายงานสขร.ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562  ไฟล์เอกสาร   10-12-2562  37  8
12   รายงานสขร.ประจำเดือนตุลาคม 2562  ไฟล์เอกสาร   05-11-2562  40  7
13   รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   28-10-2562  44  2
14   รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ไฟล์เอกสาร   16-10-2562  42  2
15   แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลงอบ ประจำปี 2560-2562  doc120200602051241.pdf   10-10-2562  34  4
16   รายงานสขร.ประจำเดือนกันยายน 2562  ไฟล์เอกสาร   07-10-2562  28  2
17   รายงานสขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2562  ไฟล์เอกสาร   05-09-2562  52  2
18   ประชาสัมพันธ์การมอบหมายงาน/ความรับผิดชอบการบริหารตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ  ไฟล์เอกสาร   23-08-2562  28  5
19   ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล  ไฟล์เอกสาร   20-08-2562  45  5
20   ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2562  doc120200629081332.pdf   10-08-2562  3  1
21   รายงานสขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2562  ไฟล์เอกสาร   06-08-2562  43  2
22   ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562  doc120200629064317.pdf   12-07-2562  7  1
23   ประชาสัมพันธ์ภาวะคลอดก่อนกำหนด  doc120200630084828.pdf   30-04-2562  4  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-693061 , โทรสาร 054-693111 , e-mail ngoblocal@hotmail.com


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล.