Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-693061 โทรสาร 054-693111 e-mail ngoblocal@hotmail.com  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 ผู้บริหาร
 สภาเทศบาลตำบลงอบ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 
 
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แนะนำการชำระภาษี
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 มติ ก.ท.จ.น่าน
 แผนอัตรากำลัง
 คำสั่งการบริหารงานบุคคล
 การสรรหาบุคลากร
 ประกาศงานบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.204.42.98    
 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
เธ„เธนเนˆเธกเธทเธญเธ›เธฃเธฐเธŠเธฒเธŠเธ™
______________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  17  13
2   การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  16  6
3   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  15  2
4   การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  16  3
5   การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  13  3
6   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  14  4
7   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  11  3
8   การขออนุญาตใช้น้ำประปา  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  16  4
9   การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  16  2
10   การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  9  2
11   การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  12  3
12   การแจ้งขุดดิน  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  12  2
13   การแจ้งถมดิน  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  16  3
14   การช่วยเหลือสาธารณภัย  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  14  2
15   การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  15  3
16   การบริการรับ-ส่งผู้ป่วย พบแพทย์  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  7  3
17   การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  15  7
18   การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  9  2
19   การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  16  7
20   การรับชำระภาษีป้าย  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  15  4
21   การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  9  3
22   การรับเรื่องร้องทุกข์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  7  2
23   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  11  2
24   การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  13  2
25   ครุภัณฑ์  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  16  4
26   บริโภค  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  13  2
27   แผนผังลดขั้นตอน  ไฟล์เอกสาร   24-12-2562  10  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-693061 , โทรสาร 054-693111 , e-mail ngoblocal@hotmail.com


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล.