ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-693061 โทรสาร 054-693111 e-mail ngoblocal@hotmail.com  
 
 
 
 สภาพทั่วไป
 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 ตราสัญลักษณ์
 บริการขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางสังคม
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 แผนที่ตั้งหน่วยงาน
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 ผู้บริหาร
 สภาเทศบาลตำบลงอบ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 
 
  โครงสร้างหน่วยงาน
  ผู้บริหาร
  สมาชิกสภาเทศบาล
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
รายงานกิจการสภา
ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
อปพร.
มุมอาเซียน
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ข่าวเด่น
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบสอบถามความพึงพอใจ
วีดีทัศน์
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
ผลงานเด่น
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)
 แนะนำการชำระภาษี
 ไลน์กลุ่มข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลงอบ
 
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนะนำการชำระภาษี
 
 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้เสนอราคา
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 มติ ก.ท.จ.น่าน
 แผนอัตรากำลัง
 คำสั่งการบริหารงานบุคคล
 การสรรหาบุคลากร
 ประกาศงานบุคคล
  รับฟังความเห็นงานด้านทรัพยากรบุคคล
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 มาตรการป้องกันการรับสินบน
 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 E-service
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.20.246    
 
นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) และรับใบประกาศเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
เธจเธนเธ™เธขเนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
______________________________________________________________________________________________
 
หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
  บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐    
     -  เอายังไงดี  doc120200921090311.pdf   21-09-2563  2
     -  ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก  doc120200921090046.pdf   21-09-2563  2
     -  โครงการดี ต้องดูได้  doc120200921085917.pdf   21-09-2563  4
     -  ก็ผมมีสิทธิ์  doc120200921085650.pdf   21-09-2563  2
     -  ชาวบ้านได้อะไร  doc120200921085230.pdf   21-09-2563  5
     -  ขอไปสู้คดีต่อ  doc120200701062411.pdf   01-07-2563  2
     -  คนเดียวกันหรือเปล่า  doc120200701062339.pdf   01-07-2563  2
     -  บ้านผมไม่ตรงตามแบบ  doc120200701062312.pdf   01-07-2563  2
     -  แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้  doc120200701062219.pdf   01-07-2563  2
     -  "ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน  doc120200701062016.pdf   01-07-2563  2
     -  ๕ ปี มีงานอะไรบ้าง  doc120200421041123.pdf   21-04-2563  3
     -  ข้อมูลคนต่างด้าว  doc120200421041032.pdf   21-04-2563  3
     -  คลินิกเถื่อนหรือเปล่า  doc120200421040942.pdf   21-04-2563  2
     -  ทำไมสองมาตรฐาน  doc120200421040849.pdf   21-04-2563  2
     -  แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้เสีย  doc120200421040802.pdf   21-04-2563  2
     -  แจ้งจริงไหม  doc120200421033911.jpg   08-04-2563  2
     -  เสียงดังจังเลย  doc120200421033815.jpg   08-04-2563  2
     -  กลัวเกิดม็อบ  doc120200421033721.jpg   08-04-2563  2
     -  เคยได้ แล้วไม่ได้  doc120200421033623.pdf   08-04-2563  4
     -  ใครบ้านต้องชดใช้  doc120200421032257.jpg   08-04-2563  3
     -  แบนทำไม  doc120200421032105.jpg   27-03-2563  2
     -  ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ  doc120200421032015.jpg   27-03-2563  2
     -  บ้านจะพังไหมหนอ  doc120200421031905.jpg   27-03-2563  2
     -  เคยได้แล้วไม่ได้  doc120200421030904.jpg   19-02-2563  3
     -  เป็นคดีกันอยู่  doc120200421030713.jpg   19-02-2563  2
     -  ตาวิเศษ  doc120200421030620.jpg   19-02-2563  2
     -  ช่วยเหลือกันนี่นา!  doc120200421025948.pdf   06-01-2563  2
     -  อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่  doc120200421025835.pdf   06-01-2563  2
     -  ให้ผมไปขายที่ไหน  doc120200421025718.pdf   06-01-2563  2
     -  ขอแบบหนึ่ง สร้างอีกแบบหนึ่ง  doc120200421025608.pdf   06-01-2563  2
     -  เรื่องอย่างนี้ต้องเปิด  doc120200421025431.pdf   06-01-2563  2
     -  บ้านผมเดือดร้อน  doc120200420091225.pdf   06-01-2563  1
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลงอบ    
     -  ดัชนีรวมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  doc120200421025105.pdf   06-01-2563  3
     -  คู่มือมาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  doc120200413031454.pdf   06-01-2563  9
     -  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  doc120200413030506.pdf   06-01-2563  9
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 054-693061 , โทรสาร 054-693111 , e-mail ngoblocal@hotmail.com


การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบเวอร์ชันล่าสุดของ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
  หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่อเทศบาล.