เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

กองการศึกษา

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

(แถวยืน  จากซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวอุษณีย์ มีบุญ ผู้ดูแลเด็ก
  2. นางดอกสร้อย  มะอยู่เที่ยง  ครู
  3. นางสาวนงค์นุช  อินทะรังษี  ครู
  4. นางเบญจมาศ เขียวปัด ครู
  5. นางสาวอลิสา  อินทะรังษี  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  6. นางจิราพร  แก้วปิก  ครู
  7. นางสาวจิตติมา ฝึปากเพราะ ผู้ดูแลเด็ก
  8. นางสาววารุณี  เปาป่า  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่  งานบริหารการศึกษา  งานพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  งานกีฬาและนันทนาการ  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานการเงินและบัญชี  และงานธุรการ