เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

กองคลัง

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

(แถวยืนจากซ้ายไปขวา)

  1. นางสาวผกามาศ วิชฉิมพาลี พนักงานจ้างเหมาบริการ 2. นายกฤษณพงษ์  มีนา  พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
  2. นางกัลยา งามธุระ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี4. นางปรัศนีญา  อินทะรังษี  ผู้อำนวยการกองคลัง
  3. นางชนัญชิดา ดวงมณีรัตน์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 6. นางสาวศิริพร  ดีค่ายคำ  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  4. นางสาวสุนันทา กัลยาวงค์ พนักงานจ้างเหมาบริการ8. นางสาวกตัญชลี  ทองแก้ว  พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองคลังมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่  งานการเงินและบัญชี  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  และงานธุรการ