เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

กองช่าง

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

(แถวยืน  จากซ้ายไปขวา)

  1. นายกฤษณพงศ์ ใจบุญธรรม พนักงานจ้างเหมาบริการ
  2. นางสาวศุภรัตน์  อินทะรังษี  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  3. นายชาตรี อินสองใจ นายช่างโยธา
  4. นางสาวอลิสา  อินทะรังษี  ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  5. นายสมพงษ์อินทะรังษี พนักงานผลิตน้ำประปา
  6. นายบัญชา อินทะรังษี  พนักงานจ้างเหมาบริการ
  7. นายธีระพงษ์ อินทะรังษี พนักงานจ้างเหมาบริการ

กองช่างมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่  งานก่อสร้าง  งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  งานไฟฟ้าสาธารณะ  และงานธุรการ