เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-4-ปี-2561-2564-ประจำปี-2561

สรุปผลโครงการอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2561

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือบริการประชาชน
การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตใช้น้ำประปา
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
การแจ้งขุดดิน
การแจ้งถมดิน
การช่วยเหลือสาธารณภัย
การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
การบริการรับ-ส่งผู้ป่วย พบแพทย์
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การรับเรื่องร้องทุกข์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ครุภัณฑ์
บริโภค
แผนผังลดขั้นตอน

แบบฟอร์มการขอข้อมูลข่าวสาร

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2560

การประเมินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2560

การประเมินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปี 2561

บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

บ้านผมเดือดร้อน

เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด

ขอแบบหนึ่ง สร้างอีกแบบหนึ่ง

ให้ผมไปขายที่ไหน

อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่

ช่วยเหลือกันนี่นา!

รายงานสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ประจำเดือนตุลาคม  ๒๕๖๐

ประจำเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๖๐

ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๐

ประจำเดือนมกราคม  ๒๕๖๑

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๑

ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๑

ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๑

ประจำเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๑

ประจำเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๑

ประจำเดือนสิงหาคม   ๒๕๖๑

ประจำเดือนกันยายน  ๒๕๖๑

ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประจำเดือนธันวาคม  ๒๕๖๑

ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ประจำเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๒

ประจำเดือนมีนาคม  ๒๕๖๒

ประจำเดือนเมษายน  ๒๕๖๒

ประจำเดือนพฤษภาคม  ๒๕๖๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาล 

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้ง ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้ง ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒