เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

สำนักปลัด

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

(แถวนั่ง จากซ้ายไปขวา)

 1. นางสาวศิริพร  คำหว่าง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 2. นางมลฤดี  ปานเกิด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 3. นายอดิศักดิ์ อินทำ หัวหน้าสำนักปลัด4. นางสาวศิริรัช  ทะคำรินทร์  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 4. นางสาวธัญญลักษณ์ รัตนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(แถวยืน 1  จากซ้ายไปขวา)

 1. นางสาวทองพรรณ เยาวบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ
 2. นายชาญชัย คำรังษี  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 3. นายวีระยุทธ พุ่มพวง คนสวน
 4. นางสาวชลาธาร อินทะรังษี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 5. นางสาวศิริพร  เทพจันตา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 6. นายอุเทนอภิชาติสกุล  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
 7. นายพีรวิชญ์  ดวงมณีรัตน์  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 8. นายกัณฑ์อเนก  อินทะรังษี  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 9. นางไผ่  คำรังษี  พนักงานจ้างเหมาบริการ

(แถวยืน 2  จากซ้ายไปขวา)

 1. นายศุภชัย อินทะรังษี พนักงานจ้างเหมาบริการ
 2. นายธวัชชัย  อินทะรังษี  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 

สำนักปลัดเทศบาลมีหน้าที่รับผิดชอบได้แก่  งานสารบรรณ  งานบริหารงานทั่วไป  งานการเจ้าหน้าที่  งานนโยบายและแผน  งานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  งานนิติการ  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานกิจการสภา  และรวมถึงปฏิบัติราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาล