เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

แผนงานและงบประมาณ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เทศบาลตำบลงอบ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี-พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  ทต.งอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๑

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ ๒

แผนพัฒนาอัตรากำลังเทศบาลตำบลงอบ

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี และแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ฉบับแก้้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
แผนอัตรากำลัง ๓ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
แผนพัฒนาสามปีเทศบาลตำบลงอบ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

แผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลงอบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

แผนดำเนินงาน ๒๕๖๑

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที ๑  เมษายน ๒๕๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

ผลการดำเนินงาน-ทต.งอบ-ประจำปี ๒๕๖๐

ระมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลงอบ พ.ศ.๒๕๖๐

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง  จังหวัดน่าน  พ.ศ.๒๕๖๐

รายงานทางการเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๓

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๔