เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

คณะผู้บริหาร

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

  1. นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ
  2. นายเอกนรินทร์  อินทะรังษี รองนายกเทศมนตรีตำบลงอบ
  3. นายวิชัย  กำเนิดมงคล  รองนายกเทศมนตรีตำบลงอบ
  4. นางภัคศมนันท์ วงศ์ช้าง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลงอบ 2.
  5. นายมนัส พรสมประสงค์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลงอบ

 

 

นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย

2. สั่งการ อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล

3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

5. รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ

6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และกฎหมายอื่น