เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

สภาเทศบาล

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

(แถวนั่ง จากซ้ายไปขวา)

 1. นายสุรินทร์ คำรังษีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขต 2
 2. นางกาญจนา อินทะรังษี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขต1
 3. นายจอมแปง อินทะรังษี รองประธานสภาเทศบาลตำบลงอบ
 4. นายยุทธชัย อินทะรังษี  ประธานสภาเทศบาลตำบลงอบ
 5. นางละเอียด ร่อนทอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขต 2
 6. นายศรีวงค์  ร่อนทอง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขต 1

(แถวยืน จากซ้ายไปขวา)

 1. นายทอน  เทพจันตา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขต 2
 2. นายธันยปรัชญ์ทัพพมงคลรัตน์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขต 2
 3. นายคำปัน  แปงคำใส  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลงอบ
 4. นายภักดี  อินทะรังษี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขต 2
 5. นายวิชา ละม่อม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขต 2
 6. นายยุทธยา  อินทะรังษี  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ เขต 2

 

สภาเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เป็นผู้แทนของประชาชนในเขตเทศบาล และต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ

2. ตราเทศบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อตัวบทกฎหมาย

3. ตรวจสอบและถ่วงดุลฝ่ายบริหารให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้

4. แต่งตั้งคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาล และคณะกรรมการวิสามัญของสภาเทศบาล เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาล