เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๖๐

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน พ.ศ.๒๕๖๐

ประมวลจริยธรรมพนักงาน