เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

การชำระค่าธรรมเนียมและภาษี ในเขตเทศบาลนั้น ประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องภาษี

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

การชำระค่าธรรมเนียมและภาษี ในเขตเทศบาลนั้น ประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องภาษี

การชำระค่าธรรมเนียมและภาษี ในเขตเทศบาลนั้น ประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องภาษีแก่เทศบาลเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คือ ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าที่ทำการค้าขาย ที่เก็บสินค้า ที่ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ให้ญาติ พ่อแม่ หรือผู้อื่น อยู่อาศัยหรือใช้เพื่อหาประโยชน์อย่างอื่น ยกเว้นโรงเรือนที่อยู่อาศัยเอง

ระยะเวลาการ เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือเจ้าของกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดินต้อง ไปยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภรด.2) ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลงอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยต้องเป็นผู้กรอกรายการทรัพย์สินด้วยตัวเองให้ครบถ้วน

หากไม่ยื่นแบบ ภ.ร.ด. 2 ภายในกำหนด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200 บาท แต่ถ้า 4 เดือน พนักงานเก็บภาษีอาจสั่งตามกฎหมายยึดและขายทรัพย์สินได้

2. ภาษีบำรุงท้องที่

หรือ ภาษีที่ดิน คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตเทศบาล โดยผู้ที่ดินเนื้อที่ไม่เกิน 1 งานและใช้เป็นที่อยู่อาศัย ได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

ระยะเวลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่ หรือภาษีที่ดิน

ภายในวันที่ 1 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)  ณ เทศบาลตำบลงอบ หากพ้นกำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 24 ต่อปีส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่เสียภาษีเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งการประเมิน ย้อนหลังได้ไม

การชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลงอบ

1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ผู้มี หน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สิน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง เช่น ตึก อาคาร คอนโดมิเนียม หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นในเขตเทศบาลซึ่งใช้หาประโยชน์ โดยใช้เป็นสถานประกอบการพาณิชย์ต่าง ๆ ให้เช่า หรือให้ผู้อื่นอยู่อาศัย อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีโรงเรือน และที่ดินกับเทศบาล

ระยะเวลาการชำระภาษี

ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี โรงเรือน และที่ดิน

 • ขอรับแบบพิมพ์แสดงรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ที่งานผลประโยชน์ ส่วน พัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลตำบลงอบ กรอกรายละเอียดและยื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อประเมินภาษีภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • ขอรับใบแจ้งการประเมินภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จากเทศบาลแล้ว ชำระเงินภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับใบแจ้งการประเมิน

หลักฐานที่ นำไป

 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
 • บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนการค้า ทะเบียนพาณิชย์ ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
 • ใบเสร็จรับเงิน ปีที่ผ่านมา

บทกำหนดโทษ

 1. ถ้าไม่ชำระเกิน 1 เดือน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาที่บัญญัติไว้ในมาตรา 38 ให้เพิ่มร้อยละ 2.50 ของค่าภาษีที่ค้าง
 2. ถ้า เกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีที่ค้าง
 3. ถ้า เกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
 4. ถ้า เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง

2.ภาษีบำรุงท้องที่

ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่เก็บจากเจ้าของที่ดิน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติ บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ คือ ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน
ระยะเวลาการชำระภาษี ภายในเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่

 • ให้เจ้าของที่ดินที่อยู่ในเขตเทศบาลนคร เชียงราย ไปยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (แบบ ภ.บ.ท.5) ที่งานผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลตำบลงอบ และชำระภาษีภายในเดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี
 • กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนที่ดิน เจ้าของที่ดินจะต้องยื่น แบบแสดงรายการ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

หลักฐานที่ นำไป

 • สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ น.ส.3 ก
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว

บทกำหนดโทษ

 1. ผู้ใดจงใจไม่มายื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) หรือไม่ยอมชี้แจง หรือไม่ยอม แจ้งจำนวนเนื้อที่ดิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ผู้ใดโดยรู้แล้วหรือจงใจแจ้งาข้อความอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดง เพื่อหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 3. ผู้ ใดไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่

3.ภาษีป้าย

ภาษีป้าย หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการ ประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ เครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย คือ เจ้าของป้าย หรือผู้ครอบครองป้าย

ระยะเวลาการชำระภาษี คือ มกราคม – มีนาคม ของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

 1. ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบ แสดงรายการภาษี ณ งานผลประโยชน์ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลตำบลงอบ ภายในเดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปี และต้องชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
 2. ผู้ ใดติดตั้งป้ายอันต้องเสียภาษีหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในวันที่ 15 นับแต่วันที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข

บทกำหนดโทษ

 1. ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีก เลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 2. ผู้ใด โดยรู้หรือจงใจแจ้งข้อความเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จหรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท
 3. ผู้ ใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนด ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย
 4. ผู้ ใดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินภาษีป้ายลดน้อยลง ให้ เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม

4.ค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและข้อบัญญัติเทศบาลตำบลงอบ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 ผู้ที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลงอบ จะต้องติดต่อขอรับใบขอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพร้อมชำระค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงอบ โดยใบอนุญาตฯ จะมีอายุ 1 ปี และต้องขอต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตฯ หมดอายุ

เอกสารหลักฐานที่นำมาใช้ในการติดต่อ

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบอนุญาตฯ ฉบับเดิม (กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุ)
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

บทกำหนดโทษ

 1. เจ้าของกิจการรายใดดำเนินกิจการโดยไม่ขอ อนุญาตจาก
  เทศบาลให้ถูกต้อง จะต้อง ชำระค่าปรับเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจำนวนค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ เว้นแต่ผู้แจ้งหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกกิจการนั้นก่อนถึงกำหนดการ เสียค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระครั้งต่อไป
 2. ใน กรณีที่ผู้มีหน้าที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม ข้อ 1. ค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกัน เกินกว่า 2 ครั้ง เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นหยุดกิจการไว้จนกว่าจะได้เสีย ค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจำนวน