เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

โครงการฝึกอบรมอาชีพการปั้นโอ่งซีเมนต์

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

โครงการฝึกอบรมอาชีพการปั้นโอ่งซีเมนต์

เทศบาลตำบลงอบจัดทำโครงการฝึกอบรมอาชีพ “การปั้นโอ่งซีเมนต์เก็บกักน้ำฝน เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับหน่วยกองร้อยทหารพราน ที่ 3204 ห้วยสะแตง