เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

ประกาศหลักเกณธ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

ประกาศการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเทศบาลตำบลงอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562