เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลตำบลงอบและชุมชนบ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมบ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลตำบลงอบและชุมชนบ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมบ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลงอบ