เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลงอบ หมู่ที่ ๑-๑๑ ในช่วงวันที่ ๑๑-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลงอบ หมู่ที่ ๑-๑๑ ในช่วงวันที่ ๑๑-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒