เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบได้จัดงานเวทีประชาคมตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบได้จัดงานเวทีประชาคมตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลงอบได้จัดงานเวทีประชาคมตำบล (เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2562 และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม “ธรรมไพบูลย์ประชาสามัคคี” วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค – บริโภคของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลงอบได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหา และความต้องการ ตลอดจนสามารถ
กำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคม
3. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา
พ.ศ. 2562 และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562)
4. เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562 มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
มีทิศทาง เป้าหมายพัฒนาที่ชัดเจน และถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
5. เพื่อให้โครงการพัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทางเทศบาลตำบลงอบต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัย หัวหน้าส่วนราชการ ท่านกำนันตำบลงอบ ท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบทุกท่าน และพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลงอบทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติมีส่วนร่วมการจัดงานเวทีประชาคมตำบลฯ ในครั้งนี้ ทำให้การจัดงานดังกล่าวผ่านไปด้วยความเรียบร้อย ได้ข้อเสนอแนะที่ดี และได้มติในที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูงค่ะ
ที่ประชุมมีมติเกี่ยวกับการบริหารประปาของเทศบาลตำบลงอบ ดังนี้ค่ะ
– บ่อน้ำดิบประปาเทศบาลตำบลงอบ ให้หาวิธีแก้ไขปรับปรุงใช้บ่อน้ำน่านเหมือนเดิม ลดการใช้น้ำจากสระห้วยอีแยะ เนื่องจากบ่อหน้าฝายน้ำงอบ (บ้านงอบใต้) ผลทดสอบน้ำมีเหล็ก (ฮากฮุง) เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทำให้น้ำไม่สะอาด และไม่สามารถนำมาทำเป็นบ่อน้ำดิบแห่งใหม่ได้
– ค่าจัดเก็บน้ำประปา ค่าหน่วยน้ำเก็บ 6 บาท เหมือนเดิม/ถ้าติดตั้งขอใช้มาตรใหม่ จะเก็บตามขนาดท่อเมนที่จ่ายน้ำราคา 1,500 1,300 1,200 1,000 บาท จะมีการเก็บค่ารักษามาตรน้ำทุกมาตร เดือนละ 10 บาท (จะเริ่มเก็บอัตราดังกล่าว เมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบแล้ว และมีการประกาศใช้บังคับ) ช่วงนี้เก็บอัตราเดิมไปก่อนค่ะ