เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ราคากลางต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ราคากลางต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ 11

ต่อเติมศพด. หมู่ที่ 11