เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

เทศบาลตำบลงอบต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พอช.) ในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโซนเหนือ ทั้ง 6 แห่ง

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

เทศบาลตำบลงอบต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พอช.) ในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโซนเหนือ ทั้ง 6 แห่ง