เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวประกาศ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก(รายไตรมาศ)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลรายไตรมาส-4

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลงอบ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ หากท่านใดมีความประสงค์จะโอน(ย้าย) โปรดยื่นเอกสารตามหนังสือประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การมอบหมายงาน/ความรับผิดชอบการบริหารตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ ได้จัดให้มีตลาด และเพื่อให้การบริหารตลาดสดเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งพนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ รับผิดชอบการบริหารจัดงานตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ รายละเอียดตามประกาศ

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางถนนคสล.บ้านงอบใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลงอบ

ราคากลางถนนคสล.ม.8

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.บ้านขุนน้ำลาด ม.7

ราคากลางถนนคสล.ม.7

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางก่อสร้างถนนคสล.บ้านน้ำลาด หมู่ที่ 6

ราคากลางถนนคสล.ม.6

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางก่อสร้างศาลาป่าสุสาน บ้านทุ่งสุน หมู่ที่ 4

ราคากลางก่อสร้างศาลาป่าสุสาน ม.4

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางก่อสร้างพนังกันน้ำคสล.บ้านงอบใต้ หมู่ที่ 8

ราคากลางพนังกันน้ำคสล. ม.8

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางต่อเติมพนังกันน้ำคสล.บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10

ต่อเติมพนังกันน้ำคสล. ม.10

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.(แบบมีฝาปิด) หมู่ที่ 1

ราคากลางรางระบายน้ำคสล. ม.1

อ่านต่อ