เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวประกาศ

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศ

เทศบาลตำบลงอบประกาศ เรื่องนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ประกาศการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศเทศบาล

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตามที่เทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และได้ดำเนินการสอบไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ แล้วนั้น เทศบาลจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่องการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

เทศบาลตำบลงอบ มีความประสงค์จะรับสมัครประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสา สมัครใจ เสียสละและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลืองานด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องแและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่เป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก รายละเอียดตามประกาศฉบับนี้

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ

ตามที่ทางเทศบาลตำบลงอบ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ บัดนี้การสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางโครงการว่างท่อจ่ายน้ำระบบประปา

ท่อประปาเทศบาล

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์ , ข่าวสาร

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล

ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1

ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ

ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

ราคากลางโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ