เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสขร.ประจำเดือนตุลาคม 2562

สขร.ตุลาคม

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสขร.ประจำเดือนกันยายน 2562

สขร.กันยายน

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสขร.ประจำเดือนสิงหาคม 2562

สขร.สิงหาคม

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสขร.ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

สขร.กรกฎาคม

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามที่ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ เพื่อสนับสนุนโครงการให้หน่วยบริการ สถานบริการ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่น องค์กรหรือกลุ่มประชาชน ในการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้มีหน่วยงาน และชุมชน ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และได้รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ มายังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้หน่วยงาน และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลงอบ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ หากท่านใดมีความประสงค์จะโอน(ย้าย) โปรดยื่นเอกสารตามหนังสือประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การมอบหมายงาน/ความรับผิดชอบการบริหารตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ ได้จัดให้มีตลาด และเพื่อให้การบริหารตลาดสดเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งพนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ รับผิดชอบการบริหารจัดงานตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ รายละเอียดตามประกาศ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ , ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ รับโล่ประกาศเกียรติคุณทีมดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจรจรทางถนน ระดับทอง

เทศบาลตำบลงอบ รับโล่ประกาศเกียรติคุณทีมดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจรจรทางถนน ระดับทอง ณ ศูนย์นิทัศการและการประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในงานสัมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องการการบาดเจ็บทางถนนทางถนนระดับอำเภอ(D- RTI) ในปีงบประมาณ 2561 โดยผ่านกลไกการทำงานคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)และเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ(ศปถ.อำเภอ) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระดับอำเภอ และท้องถิ่น ทั้งนี้กรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้ทรงคุณและผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้การรับรองอำเภอที่ผ่านการประเมินระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในเวทีระดับชาติ รวมทั้งมีพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ แก่อำเภอที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการทำงานและการทำงานระดับอำเภอ ระดับทองได้แก่อำเภอเมืองน่าน มีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน อำเภอทุ่งช้าง มีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์นายอำเภอทุุ่งช้าง เป็นผู้รับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังวัดน่าน มีนายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกอบต.ไชยสถานอ.เมืองน่าน จ.น่าน และเทศบาลตำบลงอบ อ.ทุ่งช้างมันายสังสิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรี ตำบลงอบ เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศในครั้งนี้โดยรับมอบจาก น พ.อัษฎางศ์ รวยอาจิณ รองอธิบกรมควบคุมโรค

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สขร. มิ.ย

อ่านต่อ