เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลงอบ มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ หากท่านใดมีความประสงค์จะโอน(ย้าย) โปรดยื่นเอกสารตามหนังสือประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การมอบหมายงาน/ความรับผิดชอบการบริหารตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ ได้จัดให้มีตลาด และเพื่อให้การบริหารตลาดสดเทศบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งพนักงาน/พนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ รับผิดชอบการบริหารจัดงานตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ รายละเอียดตามประกาศ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ , ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ รับโล่ประกาศเกียรติคุณทีมดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจรจรทางถนน ระดับทอง

เทศบาลตำบลงอบ รับโล่ประกาศเกียรติคุณทีมดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจรจรทางถนน ระดับทอง ณ ศูนย์นิทัศการและการประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในงานสัมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องการการบาดเจ็บทางถนนทางถนนระดับอำเภอ(D- RTI) ในปีงบประมาณ 2561 โดยผ่านกลไกการทำงานคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)และเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ(ศปถ.อำเภอ) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระดับอำเภอ และท้องถิ่น ทั้งนี้กรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้ทรงคุณและผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้การรับรองอำเภอที่ผ่านการประเมินระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในเวทีระดับชาติ รวมทั้งมีพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ แก่อำเภอที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการทำงานและการทำงานระดับอำเภอ ระดับทองได้แก่อำเภอเมืองน่าน มีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน อำเภอทุ่งช้าง มีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์นายอำเภอทุุ่งช้าง เป็นผู้รับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังวัดน่าน มีนายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกอบต.ไชยสถานอ.เมืองน่าน จ.น่าน และเทศบาลตำบลงอบ อ.ทุ่งช้างมันายสังสิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรี ตำบลงอบ เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศในครั้งนี้โดยรับมอบจาก น พ.อัษฎางศ์ รวยอาจิณ รองอธิบกรมควบคุมโรค

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสขร.ประจำเดือนมิถุนายน 2562

สขร. มิ.ย

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลผุู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลรายไตรมาส-3

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

สขร. พ.ค.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงาน สขร. ประจำเดือน เมษายน 2562

สขร. เม.ย.

อ่านต่อ
ข่าวประกาศ , ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

เทศบาลตำบลงอบ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ในเทศบาลตำบลงอบ ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งคนสวน จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการจัดทำประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)

ไตรมาตร

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือน มีนาคม 2562

สขร. มี.ค.

อ่านต่อ