เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือน มกราคม 2562

สขร. ม.ค.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงานสขร.ประจำเดือนธันวาคม 2561

สขร. ธ.ค.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลงอบ ประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลงอบ นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อขับเคลื่อนการกำจัดขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนการกำจัดขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ได้จัดทำแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” มีเป้าหมายให้ประชาชนได้รับรู้และเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะครัวเรือนด้วยยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง หมู่บ้านชุมชนมีการจัดการขยะอินทรีย์ จัดการขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ขยะอันตราย การคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกต้องตามแนวทางที่กำหนดพร้อมทั้งการกำหนดแนวทางหรือวิธีการทำสัญลักษณ์ถุงขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดการเก็บขยะของเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลงอบได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นแผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ่ง” ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ พร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่หน้าพิพิธภัณฑ์เฮินไตลื้อ จนถึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขในเขตตำบลงอบ คณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรงอบ กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๖ และประชาชนชาวตำบลงอบ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์แยกก่อนทิ้ง ตามเส้นทางดังกล่าว

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ตามที่เทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป โดยได้ดำเนินการสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ นั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเรียงตามลำดับคะแนน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ

ตามที่เทศบาลตำบลงอบ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ บัดนี้การสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มัสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตามรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลงอบ เรื่อง การยื่นแบบและชำระเงิน ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๒

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

ด้วยเทศบาลตำบลงอบ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบรายงาน สขร.ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สขร.

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

สขร.ประจำเดือนตุลาคม 2561

สขร.

อ่านต่อ
Uncategorized , ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3

รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3

อ่านต่อ