เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

บริการประชาชน

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

บริการประชาชน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯตำแหน่งสายงานผู้บร […]

อ่านต่อ
บริการประชาชน

คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัตงาน กองช่าง คู่มือการปฏิบัติงานการรับสมั […]

อ่านต่อ
บริการประชาชน

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท […]

อ่านต่อ
บริการประชาชน

การชำระค่าธรรมเนียมและภาษี ในเขตเทศบาลนั้น ประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องภาษี

อ่านต่อ