เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ สถานีตำรวจภูธรงอบ กองร้อยทหารพรานที่ 3206 และประชาชนชาวตำบลงอบ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนชัย ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดน่าน วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดน่าน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและปลุุกกระแสในการรวมพลังเทศบาลตำบลงอบไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ เทศบาลตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบจัดโครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลงอบและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลงอบงอบ สมาชิกสภาเทศบาล กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๒๐๖ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำน่านของตำบลงอบ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ลำน้ำงอบสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสาในการร่วมอนุรักษ์บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

โครงการเทศบาลตำบลงอบรักษ์วิถีพอเพียง

เทศบาลตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบรักษ์วิถีพอเพียง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ วิถีพอเพียงและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ