เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลงอบ ร่วมกับ เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลงอบ ร่วมกับ เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๘ (บ้านงอบ) เพื่อส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีส่วนร่วมและกลุ่มผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพตนเอง มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งจิตและกาย รวมทั้งการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพได้พบปะเพื่อนๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมอย่างปกติสุขในสังคมต่อไป

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบได้จัดอบรมโครงการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ (ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ)

เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลงอบได้จัดอบรมโครงการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
(ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ) ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจทีทักษะการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเบื้องต้น ให้ประชาชนได้สร้างโอกาสและสร้างทางเลือกในการดำเนินวิถีชีวิตเบื้องต้น และเป็นการปูพื้นฐานฝึกทักษะชีวิตอยู่อย่างพอเพียง มีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ และจิตอาสาตำบลงอบเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ และจิตอาสาตำบลงอบเข้าร่วมโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินในพื้นที่ลาดชัน การฟื้นฟูทรัพยากรดิน และเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำลาด

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านน้ำลาด อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นักเรียน ครู ผู้นำชุทชน อาสาสมัครสาธารณสุข มีความรู้ในการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนตระหนักถึงความสำคัญเรื่องไอโอดีนที่มีผลต่อการพัฒนาการสมวัย และสติปัญญา รวมถึงการใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน และเกิดความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคไอโอดีนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ติดตาม และมอบป้ายครัวเรือนต้นแบบในด้าน ใช้หลักการ 3 Rs

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน ได้ลงพื้นที่ติดตาม และมอบป้ายครัวเรือนต้นแบบในด้าน ใช้หลักการ 3 Rs จัดทำเสวียนไม้ไผ่คัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อทำปุ๋ยหมัก และคัดแยกขยะรีไซเคิล ให้กับบ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ในการช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 11 กรณีได้รับความเสียหายจากเหตุดินถล่ม

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรีตำบลงอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพื้นที่บ้านมณีพฤกษ์เพื่อมอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ในการช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่ 11 กรณีได้รับความเสียหายจากเหตุดินถล่มบ้านของ นายเมธา วงศ์ยังประเสริฐ บ้านเลขที่ 207 และบ้านของนายธนวัฒน์ กาญจนพงษ์ทวี บ้านเลขที่ 277 ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายพัสกร พอใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นวิทยากร บรรยายในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ , ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ รับโล่ประกาศเกียรติคุณทีมดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจรจรทางถนน ระดับทอง

เทศบาลตำบลงอบ รับโล่ประกาศเกียรติคุณทีมดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจรจรทางถนน ระดับทอง ณ ศูนย์นิทัศการและการประชุมใบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ในงานสัมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 14 ตามที่กรมควบคุมโรค ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องการการบาดเจ็บทางถนนทางถนนระดับอำเภอ(D- RTI) ในปีงบประมาณ 2561 โดยผ่านกลไกการทำงานคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.)และเชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ(ศปถ.อำเภอ) เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายระดับอำเภอ และท้องถิ่น ทั้งนี้กรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้ทรงคุณและผู้เชี่ยวชาญ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้การรับรองอำเภอที่ผ่านการประเมินระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีขับเคลื่อนเสริมพลังเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน ในเวทีระดับชาติ รวมทั้งมีพิธีมอบโล่ ประกาศเกียรติคุณ แก่อำเภอที่ผ่านการประเมินรับรองคุณภาพการทำงานและการทำงานระดับอำเภอ ระดับทองได้แก่อำเภอเมืองน่าน มีนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน อำเภอทุ่งช้าง มีนายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์นายอำเภอทุุ่งช้าง เป็นผู้รับมอบ โล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับทอง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังวัดน่าน มีนายบุญยงค์ สดสอาด รองนายกอบต.ไชยสถานอ.เมืองน่าน จ.น่าน และเทศบาลตำบลงอบ อ.ทุ่งช้างมันายสังสิทธิ์ อินทะรังษี นายกเทศมนตรี ตำบลงอบ เป็นผู้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับประเทศในครั้งนี้โดยรับมอบจาก น พ.อัษฎางศ์ รวยอาจิณ รองอธิบกรมควบคุมโรค

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลงอบได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลงอบได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน ให้เกิดทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์พลังงานให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลงอบ โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสด

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลงอบ โดยคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลตำบลงอบ ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสด พร้อมทั้งจัดตั้งถังขยะรีไซเคิลสำหรับคัดแยกขยะ และจัดตั้งถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกสำหรับคัดแยกขยะ เช่น เศษผัก เศษผลไม้ เศษอาหาร เป็นต้น จึงขอประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาใช้บริการตลาดสดเทศบาลตำบลงอบ โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด และการคัดแยกขยะก่อนทิ้งตามจุดที่ตั้งไว้ให้บริการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือนะคะ

อ่านต่อ