เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พอช.) ในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโซนเหนือ ทั้ง 6 แห่ง

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคา 2562 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลงอบต้อนรับคณะศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พอช.) ในพื้นที่เครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชโซนเหนือ ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

ป.ป.ช. ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงาน อปท.ต้นแบบที่มีความมุ่งมั่นป้องกันการทุจริตเป็นที่ประจักษ์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อสังเกต ข้อทักท้วงและพฤติการณ์การกระทำความผิดของ อปท.ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร ส.ท. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมธรรมไพบูลย์ประชาสามัคคี วัดศรีดอนชัย

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการจัดงานเวทีประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการจัดงานเวทีประชาคมตำบล เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ของเทศบาลตำบลงอบ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลงอบ มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และความต้องการของประชาชน เพื่อนำมากำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น และในวันดังกล่าวจะมีการหารือการใช้น้ำประปาภูเขาจากลำน้ำงอบ (เหนืออ่างน้ำงอบ หมู่ที่ 5) เพื่อนำมาใช้ในกิจการประปาของเทศบาล และทางเทศบาลตำบลงอบ ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้าร่วมเวทีประชาคมตำบลในครั้งนี้

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

การประชุมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง)

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง) เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และกลักการ 3 ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง)

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง) เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และกลักการ ๓ ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบได้จัดงานเวทีประชาคมตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลตำบลงอบได้จัดงานเวทีประชาคมตำบล (เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2562 และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม “ธรรมไพบูลย์ประชาสามัคคี” วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง)

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง) เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และกลักการ ๓ ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
Uncategorized , ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง)

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง) เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และกลักการ ๓ ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ