เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและบ้านงอบศาลา หมู่ที่ ๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านงอบศาลา หมู่ที่ ๑

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลงอบ หมู่ที่ ๑-๑๑ ในช่วงวันที่ ๑๑-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการดงเซ้ง (บวชป่า) ณ ป่าชุมชนบ้านมณีพฤกษ์ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านร่วมกับเทศบาลตำบลงอบและชุมชนบ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยในชุมชน ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ หอประชุมบ้านงอบศาลา หมู่ที่ 1 ตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ช่วยกันแยก ช่วยกันลด หมดปัญหาขยะ) โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ สถานีตำรวจภูธรงอบ กองร้อยทหารพรานที่ 3206 และประชาชนชาวตำบลงอบ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกิจกรรม Kick off แผนรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ วัดดอนชัย ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดน่าน วันที่ 7 ธันวาคม 2561

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลงอบ จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดน่าน วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตและปลุุกกระแสในการรวมพลังเทศบาลตำบลงอบไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ เทศบาลตำบลงอบ

เทศบาลตำบลงอบจัดโครงการอบรมผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรภาครัฐ ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลงอบและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลงอบงอบ สมาชิกสภาเทศบาล กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๒๐๖ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำน่านของตำบลงอบ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ