เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลงอบงอบ สมาชิกสภาเทศบาล กองร้อยทหารพราน ที่ ๓๒๐๖ และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาสะพานข้ามแม่น้ำน่านของตำบลงอบ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอทุ่งช้าง

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ลำน้ำงอบสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การมีส่วนร่วมของประชาชนจิตอาสาในการร่วมอนุรักษ์บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์และปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

โครงการเทศบาลตำบลงอบรักษ์วิถีพอเพียง

เทศบาลตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบรักษ์วิถีพอเพียง เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลงอบ ได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ วิถีพอเพียงและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

โครงการตำบลงอบปราศจากขยะ

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการตำบลงอบปราศจากขยะ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในเรื่องการตัดแยกขยะ การรณรงค์และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านงอบเหนือ หมู่ที่ ๕

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กร เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลงอบ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและมาตรการป้องกันการทุจริตในองค์กรแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบจัดโครงการจัดงานเวทีประชาคมตำบล (เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ) วันจันทร์ ที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบจัดทำโครงการรณรงค์การทิ้งขยะให้ถูกที่ โดยเดินรณรงค์และเก็บขยะบริเวณพื้นที่หมู่บ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ และบ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดทำโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ป่าชุมชนบ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ และป่าสาธารณะประโยชน์บ้านใต้ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐

อ่านต่อ