เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบได้จัดงานเวทีประชาคมตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เทศบาลตำบลงอบได้จัดงานเวทีประชาคมตำบล (เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลงอบ/รับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำเทศบัญญัติ เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. 2562 และเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2562) ณ ศาลาปฏิบัติธรรม “ธรรมไพบูลย์ประชาสามัคคี” วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง)

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบเหนือ หมู่ที่ ๕ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง) เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และกลักการ ๓ ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
Uncategorized , ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง)

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง) เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และกลักการ ๓ ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ผู้นำชุมชน และประชาชนชาวตำบลงอบ จัดงานประเพณีไตลื้อและชนเผ่า ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์เฮินไตลื้อ วัดศรีดอนชัย ตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลงอบ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ในวันที่ 13 เมษายน 2562 ณ ศาลาธรรมไพบูลย์ประชาสามัคคี วัดศรีดอนชัยตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ นำทีมโดยท่านนายกสังข์สิทธิ์ อินทะรังษี ท่านรองนายกเอกนรินทร์ อินทะรังษี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงอบ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลูกจ้างเทศบาลตำบลงอบ และกลุ่มผู้พิการตำบลงอบ ร่วมกันพัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ณ วัดศรีดอนชัย ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลงอบ ผู้ใหญ่บ้าน กองร้อยทหารพรานที่ ๓๒๐๖ ประชาชนบ้านงอบเหนือและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จัดทำโครงการ ๑ อปท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลงอบ วัดศรีดอนชัยตำบลงอบ โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลงอบ ผู้นำชุมชน ส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนตำบลงอบ จัดทำโครงการสรงน้ำพระธาตุศรีดอนชัย ตำบลงอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ พระธาตุศรีดอนชัย ตำบลงอบ

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่านและบ้านงอบศาลา หมู่ที่ ๑ จัดกิจกรรมรณรงค์ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ เกื้อกูลสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านงอบศาลา หมู่ที่ ๑

อ่านต่อ
ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฯ ให้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลงอบ หมู่ที่ ๑-๑๑ ในช่วงวันที่ ๑๑-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

อ่านต่อ