เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

แหล่งท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

แหล่งท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์เฮินไตลื้อและวัดศรีดอนชัย

พิพิธภัณฑ์เฮินไตลื้อ ตั้งอยู่บริเวณข่วงวัดศรีดอนชัยตำบลงอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวไตลื้อในอดีตและวัดศรีดอนชัยตำบลงอบ ศูนย์รวมจิตใจของชาวไตลื้อในตำบลงอบ นอกจากนั้นยังมีบ่อน้ำทิพย์ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในบรเิวณวัดศรีดอนชัยตำบลงอบ

อ่านต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์ , แหล่งท่องเที่ยว

แผนการท่องเที่ยวตำบลงอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑

แผนการท่องเที่ยวตำบลงอบ

อ่านต่อ
แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว บ้านหวยสะแตง

หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสะแตง ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยสะแตง หม […]

อ่านต่อ
แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว บ้านมณีพฤกษ์

ดอยผาผึ้ง บ้านมณีพฤกษ์ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่า […]

อ่านต่อ
แหล่งท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยว บ้านทุ่งสุน

กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสุน ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งสุน หมู่ […]

อ่านต่อ