เทศบาลตำบลงอบ

อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
ที่ตั้ง : 171 หมู่ที่ 5 บ้านงอบเหนือ ถนนทุ่งช้าง-เฉลิมพระเกียรติ ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 55130

Uncategorized

เทศบาลตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน

Uncategorized , ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง)

เทศบาลตำบลงอบ ร่วมกับบ้านงอบกลาง หมู่ที่ ๙ ตำบลงอบ จัดทำโครงการตำบลงอบสะอาดปราศจากขยะ (อบรมการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง) เพื่ออบรมให้ความรู้การคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยกับชุมชน/หมู่บ้าน และสาธิตการทำตาข่ายพลาสติกคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน ลดปริมาณขยะต้นทาง และรณรงค์และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย “แยกก่อนทิ้ง” และกลักการ ๓ ช ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

อ่านต่อ
Uncategorized

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย ปฏิบัติตามกฎจราจร มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ ด้วยความห่วงใย … จากเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
Uncategorized , ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3

รายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาส 3

อ่านต่อ
Uncategorized

รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2560

รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560

อ่านต่อ
Uncategorized

แผนอัตรากำลัง ๓ ปีและแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓

แผนอัตรากำลัง 3 ปี เวป

อ่านต่อ
Uncategorized , ข่าวประชาสัมพันธ์ , ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบประชาสัมพันธ์โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในชุมชน

เทศบาลตำบลงอบ จัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด ๑๑ หมู่บ้าน

อ่านต่อ
Uncategorized

คำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑

เทศบาลตำบลงอบ จัดทำแผ่นพับคำแนะนำการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑ ผู้สนใจหรือผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลงอบ สามารถติดต่อขอชำระภาษีได้ที่สำนักงาน เทศบาลตำบลงอบ ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ
Uncategorized

ประชาสัมพันธ์ปราชญ์ชาวบ้านตำบลงอบ ประจำปี ๒๕๖๐

อ่านต่อ
Uncategorized , ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลงอบจัดโครงการปลูกดอกไม้สีเหลืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทศบาลตำบลงอบ จัดโครงการปลูกดอกไม้สีเหลืองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลงอบ

อ่านต่อ
Uncategorized

การติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น

เทศบาลตำบลงอบ ได้ติดตั้งตู้รับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ปร […]

อ่านต่อ